TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


 

 

พระคง กรุวัดมหาวัน

รหัสสินค้า: 000433

ราคา: 300,000.00 บาท

รายละเอียด:

พระคง กรุวัดมหาวันพระคงลำพูน 

พระคงหรือพระลำพูนเป็นพระเนื้อดินเผาสกุลช่างลำพูน มีอายุการสร้างเกินกว่า 900 ปีเศษ 
การขุดค้นพบวันเดือนปี ใดไม่ปรากฏหลักฐานการขุดค้นพบ เพียงแต่รู้ว่าพบที่วัดพระคงฤาษี 
เป็นวัดแรก บรรดานักนิยมพระทั้งหลายจึงเรียกขานขนานนาม พระสกุลลำพูนนี้เป็นพระคง (ลำพูน) 
แต่โบราณนานมามีการเรียกขานกันว่า พระลำพูนเท่านั้น ไม่มีคำว่าว่าพระคง มาภายหลังจึง 
เรียกว่า พระคง องค์พระหรือเอกลักษณ์ขององค์พระมีขนาดหนากว่าพระบางค่อนข้างมากกว่า 
แต่มีศิลปเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกันทั้งแบบพิมพ์และสกุลช่าง ผิดกันตรงการวางแขนเท่านั้น 
ส่วนอื่นคล้ายคลึงกันแทบทั้งสิ้น 

พุทธลักษณะของพระคงลำพูน (ลำพูน) 

เป็นพระนั่งปางมารวิชัยอันเป็นภาพตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ณ โพธิฤกษมูล ริมแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา เมืองราชคฤน์ แคว้นมลธ ในวันวิสาขะบูรณมี 
นั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนฐานรัตนบัลลังค์ กับประกอบด้วยบัวลูกแก้ว มีจำนวนที่นับได้ 18 จุด 
(บน 9 จุด ล่าง 9 จุด) มีประภามลฑลครอบพระเศียรและมีเส้นพระฉัพพรรณรังสีข้างพระองค์ทั้ง 
2 ข้างเป็นเส้นขนานระยะช่องไฟเท่ากับจรดที่ไหล่ และจดที่ฐานรัตนบัลลังค์ มีใบโพธิ์ทั้งสิ้น 
20 ใบ มีทั้งชูก้านและลู่ลมพริ้วสลวย ออกแบบโดยช่างชาวเหนือสมัยโบราณมีขนาดความกว้าง 
ขององค์พระประมาณ 1.8 ซ.ม. ด้านหลังนูนมากกว่าพระค่อนข้างมาก 

เนื้อพระ เป็นเนื้อดินเผาละเอียด บางองค์มีแร่ดอกมะขาม(ในองค์ที่ใช้สึกกร่อน) มีสีอยู่หลายสี 
อาทิเช่น สีพิกุลแห้ง สีหม้อใหม่ สีขาว สีบาง สีเขียว สีสวาท พระคงแต่ละองค์มีสีอ่อนแต่ไม่เหมือน 
กัน เพราะเป็นพระดินเผา (เผาไม่พร้อมกัน) บางทีอาจจะเป็นเพราะการฝังกรุที่มีความเรียบร้อย 
สมบูรณ์แบบกับการบรรจุหรือฝังในกรุที่ไม่สมบรูณ์แบบก็อาจจะเป็นได้ ในเรื่องของสีผิว 
และคราบกรุที่ผิดเพี้ยนกันได้ 

เรื่องพุทธคุณ ของพระคงลำพูน หรือพรลำพูน กล่าวกันเป็นเสียงเดียวกันว่าป้องกันอุบัติภัย 
ได้ร้อยสี่พันอย่างหนำซ้ำยังเป็นพระที่มีเสน่ห์ทางเมตตามหานิยมสูงยิ่ง เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่าน 
พ้นมา พระคำพูนราคาแพงที่สุด สูงลิบลิ่ว ราคาหลักแสนทีเดียว ซึ่งนับเป็นพระเครื่องที่มีอายุ 
ค่อนข้างมากนั่นเอง ประชาชนและนักนิยมสะสมพระเครื่องทั้งหลายได้ตระหนักเป็นอย่างดีแล้วว่า 
พระลำพูนที่มีความเก่าแก่มีอายุการสร้างอันยาวนาน มีศิลปที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และหวงแหน 
นับเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ควรแก่การรักษา 


เนื้อพระ เป็นเนื้อดินเผาละเอียด บางองค์มีแร่ดอกมะขาม(ในองค์ที่ใช้สึกกร่อน) มีสีอยู่หลายสี อาทิเช่น สีพิกุลแห้ง สีหม้อใหม่ 
สีขาว สีบาง สีเขียว สีสวาท พระคงแต่ละองค์มีสีอ่อนแต่ไม่เหมือนกัน เพราะเป็นพระดินเผา (เผาไม่พร้อมกัน) บางทีอาจจะเป็นเพราะ 
การฝังกุรที่มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบกับการบรรจุฝังในกรุที่ไม่ บางทีอาจจะเป็นเพราะการฝังกรุที่มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ 
กับการบรรจุหรือฝังในกรุที่ไม่สมบรูณ์แบบก็อาจจะเป็นได้ ในเรื่องของสีผิวและคราบกรุที่ผิดเพี้ยนกันได้ 

เรื่องพุทธคุณ ของพระคงลำพูน หรือพรลำพูน กล่าวกันเป็นเสียงเดียวกันว่าป้องกันอุบัติภัยได้ร้อยสี่พันอย่างหนำซ้ำยังเป็น 
พระที่มีเสน่ห์ทางเมตตามหานิยมสูงยิ่ง เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านพ้นมา พระคำพูนราคาแพงที่สุด สูงลิบลิ่ว ราคาหลักแสนทีเดียว 
ซึ่งนับเป็นพระเครื่องที่มีอายุ ค่อนข้างมากนั่นเอง ประชาชนและนักนิยมสะสมพระเครื่องทั้งหลายได้ตระหนักเป็นอย่างดีแล้วว่า 
พระลำพูนที่มีความเก่าแก่มีอายุการสร้างอันยาวนาน มีศิลปที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และหวงแหน นับเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ควรแก่ 
การรักษา 


ใครเป็นผู้สร้างพระตระกูลลำพูน โปรดอ่านประวัติพระนางจามเทวีตามทบความต่อไปนี้เปรียบเทียบเอาเอง 

เมืองลำพูนเป็นเมืองหนึ่งอยู่มณฑลพายัพ ปี พ.ศ. 2443 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯโปรดเกล้าฯให้ตั้งเมืองขึ้นและให้ปกครอง 
เป็นมณฑลเทศาบาล 

จังหวัดลำพูนตามพงศาวดารโยนกเดิมเรียกชื่อว่า เมืองหริภุญชัยเป็นถิ่นฐานของพวกเมงคบุตร( คือพวกชนเผ่ากสุลในสุวรรณภูมิ 
ภาคเหนือ อันเป็นสาขาหนึ่งของชนเผ่ามอญ เขมรจาอาณาจักรพนม) คำว่าเมงคบุตร หมายถึงพวกลูกน้ำระมิงค์หรือพิงค์ (แม่น้ำปิง) 
ต่อมาปี พ.ศ. 1200 ได้มีฤาษีสององค์ชื่อ สุเทวฤาษีและสุกกทกตฤาษีได้รวบรวมผู้คนสร้างหริภุญชัยนครขึ้น เมื่อสร้างเสร็จแล้ว 
ได้ไม่มีผู้ใดจะเหมาะสมเป็นผู้ครองนครได้ จึงให้ควิยบุรุษเป็นทุตไปทุลเชิญพระนางจามเทวีพระราชธิดาของเจ้ากรุงละโว้ 
(ละวะปรุะหรือลพบุรี) อันเป็นกุลสตรีที่ ประเสริฐเจริญด้วยศีล และมีความปรีชาสามารถยิ่ง 

พระนางจามเทวีทรงสมัครพระทัยเดินทางมาหริภุญชัยโยทางเรือตามแม่น้ำปิง ใช้เวลาเดินทาง 7 เดือนจึงถึงหริภุณชัย 
พระนางทรงทำพระราชพิธีราชาภิเษกได้ 7 วัน ก็ทรงประสูติพระราชโอรสแฝด ทรงพระราชทานพระนามองค์เชษฐาว่า มหันตยศกุมาร 
และองค์อนุชาทรงพระนามว่า อนันตยศกุมาร ต่อมาด้วยบารมีของพระนางทรงได้เสวตไอยราศีกายเผือกดังเงินยวงงามีสีเขียว 
เรียกเป็นภาษาพิ้นเมืองว่า "ภู่ก่ำงาเขียว" จากเชิงเขาอ่างสลง(อ่างสลงเขาหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 

ในสมัยของพระนางจามเทวี ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านการศาสนาและการปกครองด้านการศาสนาพระนางได้มีความเลื่อมใส 
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้สร้างพระอารามสำคัญขึ้นประจำจตุรทิศของพระนครเพื่อเป็นพุทธปราการ ปกป้องคุ้มครองพระนคร 
ให้พัฒนาสถาพรปราศจากภัยพิบัติมีวัดต่างๆ ดังนี้ 

1. วัดพัทธาราช (วัดพระคงฤาษี) เป็นพุทธปราการประจำฝ่ายทิศเหนือ 
2. วัดอรัญญิกรกรันนราม (วัดดอนแก้ว) เป็นพุทธปราการประจำฝ่ายทิศตัวันออก 
3. วัดมหาวราราม (วัดมหาวัน) เป็นพุทธปราการรักษาทางฝ่ายทิศตะวันตก 
4. วัดมหาสัตตามราม (วัดประตูลี้) เป็นพุทธปราการอารักขาทางฝ่ายทิศใต้ 

พระอารามทั้ง 4 นี้ยังปรากฏอยู่ตามตำนาน ชาวบ้านยังคงเรียกว่าวัดสี่มุมเมือง ปริอรรถาธินายยกเรียกว่า จตุรพุทธปราการ 
แต่ก็ยังมีพระอารามอีกแห่งหนึ่งที่พระนางจามเทวีทรงสร้างไว้ คือ มาลุวาราม(วัดสันป่ายาง) ในดงบาง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ห่างจากศาลากลางไปตามถนนอินทรยงยศประมาณ 2 กม. เป็นพระอารามที่ใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระนาง 
จามเทวี และพระเจ้ามหันตยศ กับทั้งเป็นที่ตั้งพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าอันตยศในการต่อไป 

นอกจากนั้นพระชนม์ชีพของพระองค์ หลังจากได้ทรงเวนคืนราชสมบัติให้แก่พระเจ้ามหันตยศพระราชโอรสแล้วเมื่อวันขึ้น 1 ค่ำ 
เดือน 10 ปีมะโรง พุทธศักราช 1236 พระนางมีพระชนมายุได้ 60 พรรษา ได้ทรงสละเพศเป็นชีผ้ายาว โดยแม่ชีจามเทวีทรงปฏิบัติ 
ศาสนา ณ สำนักอารามจามเทวี จนกระทั่งในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย พุทธศักราช 1274 แม่ชีจามเทวีก็ได้ถึงแก่มรณะ 
โดยปราศจากโรคใดๆ และได้จัดพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ เมื่อวันแรม 3 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก พุทธศักราช 1436 ศิริพระชนมายุ 
ได้ 98 พรรษา หลังตากถวายพระเพลิงอดีตกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัยแล้ว ก็ได้นำพระอัฐิบรรจุไว้ ณ อารามจามเทวี โดยนครหริภุญชัย 
เขลางนคร และระมิงค์ได้ร่วมกันไว้ทุกต่ออีก 1 ปี 

เมื่อทุกท่านได้อ่านเรื่องเหล่านี้จบแล้ว คงไม่สงสัยว่าใครเป็นผู้สร้าง พระรอด พรคง พระยัง (พระลพ) หรือพระเปิน เป็นแน่แท้ 
เพราะว่า พระต่างๆ ดังกล่าว บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ที่พระนางจามเทวีเป็นผู้สร้างมาแล้วทั้งสิ้น เรื่องความแสลงใจสงสัยต่างๆ 
คงจะหายไปจริงไหมครับ 

สำหรับพระคง (ลำพูน) พระบาง (พระพัง) พระเปิน พระรุก พระรพ พระต่างๆ เหล่านี้มีด้วยกันหลายกรุ แม้แต่ที่ใต้ฐานพระประธาน 
ของพระองค์ใหญ่ในวัดพระธาตุหริภุญชัย เมื่อประมาณปี 14-15 ก็มี การแตกกรุออกมาจำนวนมาก เป็นพระที่เซียนทั้งหลายเรียกขาน 
กันว่าพระคงกรุใหม่ก็มี นอกจากพระรอดวัดมหาวันแล้ว พระอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวัด ศิลปสมัยโดยมากเป็นศิลป 
ทวาราวดีผสมลพบุรี บางคนกล่าวกันว่าเป็นศิลปหริภุญชัยอย่างสมบูรณ์แบบก็ต้องพิจารณากันไป 

อุนสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ตำบลในเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร 
มีข้อความจารึกไว้ดังนี้ 

พระนางจามเทวีเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย (ลำพูน) พระนางทรงเป็นปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ ทรงคุณธรรม 
และยังมีพระศิริโฉมงดงาม พระนางได้นำพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนลานนาไทยเป็นเบื้องแรก 
ซึ่งทำให้ลานนาไทยเจริญรุ่งเรื่องทั้งด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างและเปิดเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2525 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี 

จุดสำคัญ 


1. ใบโพธิ์ทั้งหมด 20 ใบตั้งและลู่ลมพริ้วและดูสลวย มีจำนวนเท่ากันในโพะของพระนาง 

2. มีประภามณฑลรอบศีรษะ(รัศมี) เหมือนพระบางพระเปิน 

3. บางองค์มีพระเนตร พระนาสิก พระโอษฐ์ พระกรรณ พระศก ชัดเจนมาก 

4. ข้อศอกผิดกันกับพระบางคือ ศอกตั้งฉากกับลำพระองค์(ลำตัว) ส่วนพระบางศอก 
ตั้งเฉียงลำพระองค์ 

5. บัวลูกแก้วทั้งล่างและบนมีจำนวนข้างละ 9 กลีบหรือเก้าจุด รวมเป็น 18 จุด เท่ากับพระบาง 

6. ถ้าเป็นพระเนื้อสีเขียวมอยจะมีคราบเหลืองเสมอเว้นบางองค์เท่านั้น ด้านหลังองค์พระคง 
จะมีความนูนหนากว่าพระบางค่อนข้างมากสรุปควรจะสังเกตที่ข้อศอกเท่านั้น 

@--------------------- ขอบคุณครับ ---------------------@
---------------- รับประกันความแท้ 100% -----------------
--------- เพื่อนๆท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ---------
--------------- พร บางระจัน 081-7842076 -----------------

 

THAILAND AMULET CENTER |CHIANGMAI OFFICE
211/45 the City Villa, Soi Ladprao 126
Ladprao Rd, Kwang Prapla,Wang Thong Lang district
Bangkok 10310 Mobile :66-093-3361995     e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-053-963029,66-093-3361995  Fax : 66-53-963029
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook